NATJEČAJ

Temeljem odredbe članka 28. Statuta Osječkog ribolovnog športskog kluba i Odluke pod Ad. 3. Sjednice Upravnog odbora Osječkog ribolovnog športskog kluba od 01. lipnja 2022. godine, Upravni odbor Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek, OIB: 87772803637, objavljuje dana 08. lipnja 2022. godine sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za osnivanje prava građenja na nekretnini

u vlasništvu Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a)

PREDMET OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI:

Osječki ribolovni športski klub (ORŠK) raspisuje javni natječaj za osnivanje prava građenja na rok od 25 godina na nekretnini upisanoj u k.o. Petrijevci, zk.ul.br. 4254, i to:

K.č.br.Površina (m2)Početna godišnja naknada za pravo građenja (kn)
3767/1132409.600,00

sukladno uvjetima iz točke II. i III. Lokacijske informacije Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije Klasa: 350-05/22-10/000093 Urbroj: 2158-16-01-01/09-22-0003 od 04. svibnja 2022. godine.

Jamčevina: Godišnji iznos početne godišnje naknade za pravo građenja (9.600,00 kn)

UVJETI NATJEČAJA:

1. Ponuditelji – hrvatski državljani fizičke osobe ili pravne osobe upisane u registre u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju na natječaju obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu na broj računa Osječkog ribičkog športskog kluba, IBAN: HR1424020061100933092 Model: HR02, poziv na broj: OIB ponuditelja, sa svrhom uplate ˝Jamčevina za javni natječaj – pravo građenja, najkasnije dva (2) dana prije dana kada će biti otvaranje javno otvaranje ponuda.

2. Jamčevina ponuditelja izabranog kao najboljeg nakon provedenog postupka natječaja uračunava se u prvu godišnju naknadu za pravo građenja.

Ponuditelji koji su uplatili jamčevine, a ne budu izabrani za najboljeg ponuditelja, u roku od osam (8) dana vratit će im se uplaćene jamčevine na račun koji navedu u Obrascu za ponudu nekretnine.

3. Pored iznosa ponuđene cijene najbolji ponuditelj  je dužan podmiriti troškove plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno važećim propisima, troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika te troškove provedbe uknjižbe upisa osnivanja prava građenja u zemljišnoj knjizi.

4. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju predaje se na Obrascu za ponudu nekretnine koji mora sadržavati kao priloge:

 • preslika osobne iskaznice / preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe,
 • dokaz o državljanstvu za fizičke osobe,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • privola o obradi osobnih podataka.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na Obrascu za ponudu nekretnine s prilozima preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek, s naznakom ˝NE OTVARATI – ponuda za javni natječaj“, najkasnije do 14. lipnja 2022. godine u 12,30 sati.

6. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu naknadu za pravo građenja, a zadovoljavaju uvjete natječaja, prednost pri odabiru najboljeg ponuditelja ima onaj ponuditelj koji je član ORŠK-a.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu naknadu za pravo građenja za istu nekretninu, a zadovoljavaju uvjete natječaja, ako su nazočni otvaranju ponuda, odmah će pristupiti usmenom javnom nadmetanju, a najviša ponuđena naknada za pravo građenja iz ponuda je početna cijena za nadmetanje. Ako ponuditelji nisu nazočni otvaranju ponuda, kao najpovoljnija ponuda prihvaća ponuda koja je ranije pristigla u Osječki ribolovni športski klub (ORŠK-a). Ako su pristigle istoga dana, prihvaća se ponuda koja je ranije zaprimljena neposredno/osobno ili koja je ranije predana na poštu.

7. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

8. Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava sve uvjete natječaja i koji je ponudio najvišu naknadu za pravo građenja koja ne može biti manja od početne cijene ovog javnog natječaja.

9. Odluku o izboru najboljeg ponuditelja donosi Upravni odbor Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek u roku od 3 (tri) dana na temelju pisanog obrazloženja Povjerenstva za provođenje javnog natječaja, te će pozvati najboljeg ponuditelja/e na sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja.

10. Natječaj za prodaju nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i kojom se nudi barem najniža (početna) cijena objavljena u javnom natječaju.

11. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 14. lipnja 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek. 

12. O odabiru najbolje ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

13. S odabranim ponuditeljem sklopit će se pisani Ugovora o osnivanju prava građenja, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najboljeg ponuditelja, kojim se odabrani ponuditelj obvezuje platiti preostalu godišnju naknadu za pravo građenja, u roku do 8 dana.

14. Osječki ribolovni športski klub (ORŠK) će s najboljim ponuditeljem za osnivanje prava građenja sklopiti Ugovor o osnivanju prava građenja na rok od 25 godina koji se obvezuje najbolji ponuditelj provesti o svom trošku dvostrukim upisom u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Valpovu, a kojim će se najbolji ponuditelj/nositelj prava građenja obvezati na pravu građenja izgraditi objekte koje navede u Obrascu ponude za nekretninu sukladno uvjetima iz točke II. i III. Lokacijske informacije Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije Klasa: 350-05/22-10/000093 Urbroj: 2158-16-01-01/09-22-0003 od 04. svibnja 2022. godine, kao i obvezati plaćati godišnju naknadu za pravo građenja do kraja tekuće godine za slijedeću godinu. U slučaju neredovitog plaćanja, Osječki ribolovni športski klub (ORŠK) će raskinuti ugovor o osnivanju prava građenja. Pravo građenja će se osnovati od 01. srpnja 2022. godine odnosno najkasnije s danom dvostrukog upisa (uknjižbe) u zemljišne knjige.

15. Najbolji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti stvarno stanje nekretnina koje su predmet ovog javnog natječaja. 

16. Upravni odbor Osječkog ribolovnog športskog kluba (ORŠK-a), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.17. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Osječkom ribolovnom športskom klubu (ORŠK-u), Ul. Pavla Pejačevića 5, Osijek od 09,00 do 13,00 sati.

Naziv ponuditelja: 
Ulica i broj: 
Broj pošte i mjesto: 
OIB: 
Mob/tel.: 
e-mail: 
Mjesto i datum: 

                      OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB

                        31000 Osijek, Ul. Pavla Pejačevića 5

  

      

PREDMET:    Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju

Ponudu za osnivanje prava građenja 
Ponuđena godišnja naknada za pravo građenja u kunama:                                                 
Opis i namjera izgradnje sukladno uvjetima iz točke II. i III. Lokacijske informacije Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije Klasa: 350-05/22-10/000093 Urbroj: 2158-16-01-01/09-22-0003 od 04. svibnja 2022. godine 
IBAN broj računa za povrat jamčevine: 

                                                                                                          Potpis (i pečat):

__________________________________

PRIVOLA/SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Svojim potpisom, ja______________________________________________ OIB: ________________________,

                                   (ime i prezime)

dajem privolu Osječkom ribolovnom športskom klubu za prikupljanje i daljnju obradu  mojih osobnih podataka :

 • Ime i prezime ___________________
 • OIB ______________________
 • Adresa ______________________
 • Datum, mjesto i godina rođenja _____________________
 • Kontakt telefon _____________________
 • Državljanstvo _________________
 • Broj žiro ili tekućeg računa __________________

 u  svrhu PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ. Dajem privolu za prikupljanje i daljnju obradu podataka na način kako je određeno i propisano Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.  Od strane voditelja obrade – Osječkog ribolovnog športskog kluba upoznat sam  da u svakom trenutku imam pravo povući ovu privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U ____________________________, dana_______________________

POTPIS ISPITANIKA: ________________________________

Komentari

Objava tagirana s